معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها

توزیع مقالات این موضوع در رشته های مختلف

روند انتشار مقالات با موضوع خودمراقبتی

توزیع مقالات این موضوع در مجلات مختلف

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در این موضوع بر اساس تعداد مقالات منتشر شده آن ‌ها

تازگی این موضوع در رشته های مختلف

چارک میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد رشته
Q11397.754روانشناسی
Q11396.229آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Q11395.789علوم پزشکی
Q11394.9212پرستاری
Q11394.676علوم پایه و بالینی پزشکی
Q21394.2520پرستاری و مامایی
Q11393.128پزشکی
Q21392.2134علوم پزشکی و سلامت
Q31387.04آموزش پزشکی

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با خودمراقبتی