ژرفای دانش چیست؟

ژرفای دانش چکیده دانش ایرانیان و نیز دانش کشف شده نهان در آن است.